+5 từ bằng tiếng Rumani mỗi ngày

Từ tiếng Rumani với bản dịch và phát âm mỗi ngày. Bổ sung vốn từ vựng và nghiên cứu ngôn ngữ Romania bằng cách ghi nhớ các từ và cụm từ ngẫu nhiên, nhưng thú vị và hàng ngày bằng tiếng Romania. Cố gắng ghi nhớ tất cả chúng! Và ngày mai đến cho những cái mới.

  • Chân Picior

  • Lịch sử Istorie

  • Câu hỏi Întrebare

  • Rửa Wash.

  • Ngủ Dormi