+5 từ tiếng Ý mỗi ngày

Các từ trong tiếng Ý với bản dịch và phát âm mỗi ngày. Bổ sung vốn từ vựng và học tiếng Ý bằng cách ghi nhớ các từ và cụm từ ngẫu nhiên, nhưng thú vị và hàng ngày bằng tiếng Ý. Cố gắng ghi nhớ tất cả chúng! Và ngày mai đến cho những cái mới.

Kỷ niệm Ricordi
Núi Montagne
Sự buồn rầu Tristezza
Sự yên lặng Tranquillità
Man. Uomo