+5 từ tiếng Anh mỗi ngày

Các từ trong tiếng Anh với bản dịch và phát âm mỗi ngày. Bổ sung vốn từ vựng và học tiếng Anh bằng cách ghi nhớ các từ và cụm từ ngẫu nhiên, nhưng thú vị và hàng ngày bằng tiếng Anh. Cố gắng ghi nhớ tất cả chúng! Và ngày mai đến cho những cái mới.

Đọc Read
rid
Mưa Rain
reɪn
Bữa ăn sáng Breakfast
ˈbrɛkfəst
Nghĩa địa Cemetery
ˈsɛməˌtɛri
Đối thoại Conversation
ˌkɑnvərˈseɪʃən