+5 ప్రతి రోజు ఫిలిపినో పదాలు

ప్రతి రోజు అనువాదంతో ఫిలిపినో పదాలు. మీ పదజాలం విస్తరించడం మరియు ఫిలిపినో భాషలో యాదృచ్ఛిక, కానీ ఆసక్తికరమైన మరియు రోజువారీ పదాలు మరియు పదబంధాలను గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా ఫిలిపినో భాషను నేర్చుకోండి. అవన్నీ గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి! మరియు రేపు క్రొత్త వాటి కోసం వస్తాయి.

  • ఆరోగ్యం Kalusugan

  • సబ్బు Sabon

  • ఎడారి Disyerto

  • సమావేశం Pagpupulong

  • లైట్ బల్బ్ Ilaw bombilya