+5 ప్రతి రోజు ఇటాలియన్ పదాలు

ప్రతి రోజు అనువాదం మరియు ఉచ్చారణతో ఇటాలియన్‌లోని పదాలు. ఇటాలియన్‌లో యాదృచ్ఛిక, కానీ ఆసక్తికరమైన మరియు రోజువారీ పదాలు మరియు పదబంధాలను గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా పదజాలం మరియు ఇటాలియన్ భాషను నేర్చుకోవడం. అవన్నీ గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి! మరియు రేపు క్రొత్త వాటి కోసం వస్తాయి.

  • గంట Campana

  • రాజు Re

  • అలవి Possibilità

  • ఈదు Nuotare

  • దుస్తులు Costume