+5 ప్రతి రోజు ఫిన్నిష్ పదాలు

ప్రతి రోజు అనువాదం మరియు ఉచ్చారణతో ఫిన్నిష్ పదాలు. ఫిన్నిష్ భాషలో యాదృచ్ఛిక, కానీ ఆసక్తికరమైన మరియు రోజువారీ పదాలు మరియు పదబంధాలను గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా పదజాలం మరియు ఫిన్నిష్ భాష నేర్చుకోవడం. అవన్నీ గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి! మరియు రేపు క్రొత్త వాటి కోసం వస్తాయి.

చీకటి Pimeys
పిట్ట Lintu
గ్రహం Planeetta
వ్యాపారం Kauppa
వడి Nopeus