ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਿਚ +5 ਸ਼ਬਦ

Translation in. Ukrainian. In in Ukrainian in Ukrainian Ukrainian in..... Ukrainian. Ukrainian.. Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian.. Ukrainian. Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian.. Ukrainian Ukrainian Ukrainian.... Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian.. Ukrainian Ukrainian.... ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

ਨਾਚ Танець
tanets
ਇੱਕ ਦੋਸਤ Друг
drug
ਛੁੱਟੀਆਂ Відпустку
vidpustku
ਪੰਛੀ Птах
ptach
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ На добраніч
nah dobranic