ਹਰ ਦਿਨ +5 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਸਲੇਟੀ Grå

  • ਦਿਮਾਗ Hjärna

  • ਵਣ Skog

  • ਨਿਰੋਲ Rent

  • ਸ਼ੋਰ Buller