ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਠੀ ਸ਼ਬਦ

ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

ਵਿਰੁੱਧ विरुद्ध
viruddh
ਡੈਡੀ डॅडी
daddy
ਮੇਰਾ माझा
maza
ਚਮਕਦਾਰ तेजस्वी
tejasvi
ਦਿਮਾਗ मेंदू
mend