ਕਜ਼ਾਖ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਸ਼ਬਦ

ਕਜ਼ਾਖ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਜ਼ਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਪਰ ਕਜ਼ਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

 • ਯਾਤਰਾ Сапар

  sapar

 • ਜਿੱਤ Жеңіс

  zhenis

 • ਘਰ Үй

  uy

 • ਲੜਾਈ Соғыс

  sogus

 • ਤਮਾਸ਼ੇ Көрермендер назарына ұсынылды

  korermender nazaryna usynildy