ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਮੌਸਮ Időjárás

  • ਸਾਲ Év

  • ਗਤੀ Sebesség

  • ਚਾਕੂ Kés

  • ਪਾਗਲ Őrült