ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ +5 ਸ਼ਬਦ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਈ ਆਓ.

  • ਕੈਂਚੀ কাঁচি

  • ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ বিমানবন্দর

  • ਦਿਮਾਗ মস্তিষ্ক

  • ਖਾਣਾ ভোজন

  • ਮਿਤੀ তারিখ