+5 शब्दहरू हरेक दिन

प्रत्येक दिन शब्दहरू सिक्नुहोस् र तपाईंको शब्दावली विस्तार गर्नुहोस्।

तपाईंले अध्ययन गर्न चाहानुभएको भाषा छनौट गर्नुहोस्