દરરોજ +5 ચાઇનીઝ શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચારણ સાથેના ચિની શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને રેન્ડમ યાદ કરીને ચિની ભાષા શીખવી, પરંતુ ચિનીમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

ભાઈ 哥哥
gē ge
ધુમાડો
yān
દોરો
huà
વાંચવું
મેજ 桌子
zhuō zi