દરરોજ +5 ટર્કીશ શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે ટર્કિશ શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને રેન્ડમ યાદ કરીને તુર્ક ભાષાનો અભ્યાસ, પરંતુ ટર્કિશમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • કૂતરો Köpek

  • વિચિત્ર Garip

  • ઘટના Olay

  • સિક્કો Sikke

  • ડુક્કર Domuz