દરરોજ +5 થાઇ શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચારણ સાથે થાઇ શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને થાઇ ભાષાના અભ્યાસને રેન્ડમ, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો થાઇમાં યાદ કરીને. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • પુરુષ ผู้ชาย

  phuchai

 • તેજસ્વી สว่าง

  sawang

 • રેતી ทราย

  tharai

 • હું તમને પ્રેમ કરું છું ฉันรักเธอ

  chanrakthoe

 • ધુમાડો ควัน

  khwan