દરરોજ +5 સ્વીડિશ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના સ્વીડિશ શબ્દો દરરોજ. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરો અને સ્વિડિશ ભાષામાં, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને સ્વીડિશ શીખો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • ઘુવડ Uggla

  • સંગીત Musik

  • દાદી Mormor

  • પત્ર Brev

  • બાજુ Sida