દરરોજ +5 સ્લોવાક શબ્દો

શબ્દો અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને સ્લોવ languageક ભાષાને રેન્ડમ યાદ કરીને સ્લોવાક ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો શીખવી. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • નાગરિક Občan

  • વાદળી Modrý

  • શિકારી Lovec

  • હથિયાર Zbraň

  • માથાનો દુખાવો Bolesť hlavy