દરરોજ રશિયનમાં +5 શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ રશિયન શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને રશિયન ભાષાને યાદ કરીને રશિયન ભાષાના અભ્યાસ, પરંતુ રશિયનમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • આનંદ Радость

  radost

 • ચશ્મા Очки

  ochki

 • ફૂટવેર Обувь

  obuv

 • બાંકડો Скамья

  skamia

 • ફળ Фрукт

  fruct