રોમાનિયનમાં દરરોજ +5 શબ્દો

રોમાનિયન શબ્દો અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને રોમાનિયન ભાષાને યાદ કરીને રોમાનિયન ભાષાનો અભ્યાસ, પરંતુ રોમાનિયનમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • જ્વાળામુખી Vulcan

  • રાહ જોવી Aşteaptă

  • ખાડો Gaură

  • સાંભળો Asculta

  • હાથ Mâinile