દરરોજ +5 પોર્ટુગીઝ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે પોર્ટુગીઝ શબ્દો દરરોજ. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરો અને પોર્ટુગીઝમાં રેન્ડમ પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને પોર્ટુગીઝ શીખો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • દિવસ Dia

  • હજાર Mil

  • લગ્ન Casamento

  • વરાળ Vapor

  • સવાર Manhã