દરરોજ પોલિશમાં +5 શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચારણ સાથે પોલિશ શબ્દો. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને પોલિશ ભાષા શીખવી, પરંતુ પોલિશમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • ધંધો Handel

  • પુરુષ Man.

  • ચંદ્ર Księżyc

  • માથું Głowa

  • સેના Armia