દરરોજ +5 પંજાબી શબ્દો

પંજાબી શબ્દો અનુવાદ સાથે દરરોજ. પંજાબી ભાષામાં યાદગાર, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને શબ્દભંડોળની પુનlenપ્રાપ્તિ અને પંજાબી શીખવાની. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • નેપકિન્સ ਨੈਪਕਿਨ

  napkin

 • ગાવું ਗਾਉਣਾ

  gauna

 • ફોટોગ્રાફી ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

  photography

 • બેઘર ਬੇਘਰ

  beghar

 • ધો ਧੋਵੋ

  dhovo