દરરોજ +5 પંજાબી શબ્દો

પંજાબી શબ્દો અનુવાદ સાથે દરરોજ. પંજાબી ભાષામાં યાદગાર, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને શબ્દભંડોળની પુનlenપ્રાપ્તિ અને પંજાબી શીખવાની. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

સંકેત ਸਿਗਨਲ
signal
આવશ્યક છે ਲਾਜ਼ਮੀ
lazmi
પુસ્તક ਪੁਸਤਕ
pustak
કોમરેડ ਕਾਮਰੇਡ
comrades
સ્વતંત્રતા ਆਜ਼ਾਦੀ
azadi