દરરોજ +5 નોર્વેજીયન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ નોર્વેજીયન શબ્દો. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરો અને રેન્ડમ યાદ કરીને નોર્વેજીયન ભાષા શીખો, પરંતુ નોર્વેજીયનમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • કાર્ય Oppgave

  • વીંટી Ring

  • બિલાડી Katt

  • ઠંડું Kald

  • વેકેશન Ferie