દરરોજ +5 ડચ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના ડચ શબ્દો દરરોજ. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરી અને ડચ ભાષાને રેન્ડમ યાદ કરીને ડચ ભાષા શીખવી, પરંતુ ડચ ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • પ્રકાર Soort

  • નેપકિન્સ Servetten

  • ઈંડું Ei

  • પગ Been

  • ઇતિહાસ Geschiedenis