દરરોજ +5 નેપાળી શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ સાથે નેપાળી શબ્દો. નેપાળીમાં યાદગાર, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને શબ્દભંડોળની પુનlenપ્રાપ્તિ અને નેપાળી ભાષાનો અભ્યાસ. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • સ્વાદિષ્ટ स्वादिष्ट

  • રસ્તો बाटो

  • સોફા सोफाcity name ("a", "a", "a

  • હજાર हजार

  • ભીડ भीड