દરરોજ +5 મલય શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ મલયના શબ્દો. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને મલય ભાષાના અભ્યાસને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ મલયમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • આંખ Mata

  • વાદળ Awan

  • શક્તિ Kekuatan

  • વર્ષા Hujan

  • લાંબું Lama