દરરોજ +5 મરાઠી શબ્દો

શબ્દો મરાઠીમાં અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને યાદગાર યાદ કરીને મરાઠી શીખવું, પરંતુ મરાઠીમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • કૂતરો कुत्रा

  kutra

 • ઇતિહાસ इतिहास

  itihas

 • કપડાં पोषाख

  poshakh

 • ખાડો भोक

  bok

 • નકશો नकाशा

  nakasha