દરરોજ લાતવિયનમાં +5 શબ્દો

શબ્દો અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને લાતવિયન ભાષા શીખવી, પરંતુ લાતવિયન ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • પુરસ્કાર Atlīdzība

  • દુર્ગંધ Smirdēt

  • રચના Sastāvs

  • ક્યારેય નહીં Nekad

  • ઉમર Vecums