દરરોજ +5 લિથુનિયન શબ્દો

અનુવાદ અને લિથુનિયન શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને લિથુનિયન ભાષા શીખવી, પરંતુ લિથુનિયન ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • પ્રથમ Pirmas

  • મમ્મી Mumija

  • ટેકનોલોજી Technologija

  • ફેશન Mada

  • આભાર Ačiū