દરરોજ +5 કોરિયન શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચારણ સાથે કોરિયન શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને કોરિયન ભાષામાં ર randન્ડમ, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને કોરિયન ભાષાના અભ્યાસ. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • છેલ્લે 지난

  jinan

 • વરસ

  nam

 • પીળો 황색

  hwangsaek

 • બાંકડો 벤치

  bench

 • ખાવું 먹다

  meokda