દરરોજ જ્યોર્જિઅનમાં +5 શબ્દો

રોજિંદા અનુવાદ સાથે જ્યોર્જિઅનમાં શબ્દો. જ્યોર્જિઅન ભાષામાં શબ્દભંડોળનું પુનરાવર્તન અને જ્યોર્જિઅન ભાષાના અભ્યાસને અવ્યવસ્થિત, પરંતુ જ્યોર્જિયન ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • એક મિત્ર Მეგობარი

  • ઘર Სახლი

  • ઘંટડી Დარეკვა

  • હોટલ Სასტუმრო

  • સફેદ Თეთრი