દરરોજ +5 હીબ્રુ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના હીબ્રુ શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને હીબ્રુ શીખવાનું, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને હીબ્રુમાં શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • ચંદ્ર ירח

  yarah

 • કૉફી קפה

  kapa

 • કાગળ נייר

  papper

 • સેના צבא

  tzva

 • પાગલ כועס

  kuaz