દરરોજ ઇટાલિયન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ ઇટાલિયન શબ્દો. શબ્દભંડોળની ભરપાઈ અને રેન્ડમ યાદ કરીને ઇટાલિયન ભાષા શીખવી, પરંતુ ઇટાલિયનમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • યુદ્ધ Guerra

  • જલદી આવે છે Prossimamente

  • પાગલ Matto

  • દર્પણ Specchio

  • વાતચીત Conversazione