દરરોજ +5 ઇન્ડોનેશિયન શબ્દો

શબ્દો અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને ઇન્ડોનેશિયન ભાષાના અભ્યાસ અને રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો ઇન્ડોનેશિયન ભાષામાં. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • ગ્રહ Planet

  • સાફ Buka

  • ગરુડ Elang

  • જવું Pergi

  • સૂર્ય Matahari