દરરોજ +5 હંગેરિયન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ હંગેરિયન શબ્દો. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરી અને હંગેરિયન ભાષાને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો હંગેરિયનમાં શીખવી. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

બાંકડો Pad
મૂર્ખ Idióta
સવાર Reggel
બોક્સ Doboz
ગાવું Énekel