દરરોજ +5 ક્રોએશિયન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે ક્રોએશિયન શબ્દો દરરોજ. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરી અને રેન્ડમ યાદ કરીને ક્રોએશિયન ભાષા શીખવી, પરંતુ ક્રોએશિયન ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • વૃક્ષ Drvo

  • ભાઈ Brat

  • લાલ Crven

  • સ્વાદિષ્ટ Ukusan

  • એક સો Stotinu