દરરોજ +5 ફ્રેન્ચ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના ફ્રેન્ચ શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને ફ્રેન્ચ શીખવું, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને ફ્રેન્ચમાં શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • વાયોલિન Violon

  • રણ Désert

  • સંકેત Signal

  • છેલ્લે Dernier

  • વિસ્ફોટ Explosion