દરરોજ +5 ફિનિશ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ ફિનિશ શબ્દો. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને ફિનિશ ભાષા શીખવાનું રેન્ડમ, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને ફિનિશમાં શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • નામ Nimi

  • ડ્રોપ Pisara

  • શહેર Kaupunki

  • વરાળ Höyry

  • પાણી Vesi