દરરોજ +5 એસ્ટોનિયન શબ્દો

શબ્દો અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. તમારી શબ્દભંડોળને સમૃદ્ધ બનાવવું અને એસ્ટોનિયન ભાષાને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને એસ્ટોનિયનમાં શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • કાળું Must

  • વર્ષા Vihm

  • હજાર Tuhat

  • જોખમ Oht

  • દોરો Viik