દરરોજ સ્પેનિશમાં +5 શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના સ્પેનિશ શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને સ્પેનિશને રેન્ડમ યાદ કરીને સ્પેનિશ શીખવું, પરંતુ સ્પેનિશમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • કપડાં Ropa

  • તમારા દાંત સાફ કરો Cepillarse los dientes

  • પાગલ Enojado

  • ઉપયોગી Útil

  • મુસાફરી Viajar