દરરોજ +5 જર્મન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે જર્મન શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને રેન્ડમ યાદ કરીને જર્મન ભાષા શીખવાનું, પરંતુ જર્મનમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

તરવું Schwimmen
સાબુ Seife
રેતી Sand
બ્રહ્માંડ Kosmos
છરી Messer