દરરોજ +5 ડેનિશ શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચારણ સાથે ડેનિશ શબ્દો. શબ્દભંડોળની ભરપાઈ અને ડેનિશમાં યાદ રાખીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

ઘુવડ Ugle
ઘર Hus
જ્વાળામુખી Vulkan
જાસૂસ Spion
કાર્ય Opgave