દરરોજ +5 ચેક શબ્દો

શબ્દો અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ. શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરવું અને ર languageન્ડમ યાદ રાખીને ચેક ભાષા શીખવી, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને ઝેક ભાષામાં શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • ફિલ્મ Filmový

  • રસોડું Kuchyně

  • જાસૂસ Špehovat

  • રેલગાડી Vlak

  • વાદળ Mrak