દરરોજ +5 કતલાન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ કતલાન શબ્દો. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને ક randટલાની ભાષાના અભ્યાસને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો ક Catalanટલાનમાં. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • એરપોર્ટ Aeroport

  • કપડાં Roba

  • દૂર કરો Treure

  • વિજ્ઞાન Ciència

  • બરફ Neu