દરરોજ બંગાળીમાં +5 શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ સાથે બંગાળી શબ્દો. શબ્દભંડોળની ભરપાઈ અને બંગાળીમાં રેન્ડમ યાદ રાખીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • સ્થાન স্থান

  • ફોટોગ્રાફી ফটোগ্রাফি

  • સફરજન আপেল

  • બિલાડી বিড়াল

  • ભોજન ভোজন