દરરોજ બંગાળીમાં +5 શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ સાથે બંગાળી શબ્દો. શબ્દભંડોળની ભરપાઈ અને બંગાળીમાં રેન્ડમ યાદ રાખીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • વરસ বছর

  • ટોપી টুপি

  • વિદ્યાર્થી ছাত্র

  • ઇતિહાસ ইতিহাস

  • માછલી মাছ