દરરોજ +5 બલ્ગેરિયન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ શબ્દ બલ્ગેરિયન. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને બલ્ગેરિયન ભાષાને યાદ કરીને, બલ્ગેરિયન ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહોને યાદ કરીને બલ્ગેરિયન ભાષા શીખવી. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

હું તમને પ્રેમ કરું છું Обичам те
obicham te
પોશાક Носия
nosia
વિચાર Мисъл
missell
બેંક Банка
banka
લોકો Народ
narod