બેલારુસિયનમાં દરરોજ +5 શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ સાથે બેલારુશિયનમાં શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને બેલારુસિયન ભાષાને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને બેલારુસિયન ભાષામાં શબ્દસમૂહોને શીખવી. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

ભેજું Мозг
આરોગ્ય Здароўе
ગરમી Спякота
ચંદ્ર Месяц
મોજાં Шкарпэткі