અઝરબૈજાનીમાં દરરોજ +5 શબ્દો

અનુવાદ સાથે અઝરબૈજાનીમાં શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને યાદગાર યાદ કરીને અઝરબૈજાની ભાષાનો અભ્યાસ, પરંતુ અઝરબૈજાની ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • કબ્રસ્તાન Qəbiristanlığı

  • ખૂન Qan

  • પ્રકાર Xeyirxah

  • યાદો Xatirələr

  • કૌશલ્ય Bacarıq